Delikaatsete isikuandmete töötlemine
Kolde Lasteaed on registeeritud Andmekaitse Inspektsiooni registris delikaatsete isikuandmete töötlemises. 
Andmekaitse Inspektsiooni registridokumentidega saate tutvuda alloleval lingil:
 https://www.aki.ee/diatregister/RegistriDokument/Otsi?o=False
 
Kolde Lasteaia tegevus on avalik. Lähtuvalt seadustest on lasteaial kohustus teatud osa dokumentidest ja teabest Internetis avalikustada või teha muul viisil igaühele kättesaadavaks. Oma tegevuse käigus kogub ja töötleb lasteaed ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet.
 
Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul isiku enda algatus (avaldus, taotlus, teabenõue vms) või isiku pöördumine lasteaia poole. Isiku algatuse või osaluseta töötleb lasteaed isikuandmeid ainult siis, kui seadus näeb vastava õiguse avaliku ülesande täitmiseks ette. Isikuandmeid (nimi, aadress, e-post, telefon) kasutatakse kirja saatjale vastamiseks, vajaliku informatsiooni taotlemisel kirja adessaadiga kontakti saamiseks. Isikuandmetega dokumente säilitatakse vastavalt Kolde Lasteaia dokumentide loetelus märgitud tähtajale. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.
 
Eraisikutelt saadud dokumendid on valdavalt juurdepääsupiiranguga, kuna sisaldab saatja või saaja elukohaandmeid, telefoninumbrit, e-posti. Isiku eraelu puudutav teave ei kuulu kolmandatele isikutele avalikustamisele. Muu kirjas märgitud teabe osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused sätestab Avaliku teabe seadus § 35 
 
Ă•igus tutvuda enda andmetega:
Lähtuvalt Isikuandmete kaitse seadusest § 19 on igal isikul õigus saada teada
 • milliseid isikuandmeid tema kohta kogutakse ja on kogutud
 • millisel eesmärgil ning millisele seadusele tuginedes tema andmeid töödeldakse
 • millistele isikutele või asutustele on tema isikuandmeid edastatud.
Enda andmete töötlemise kohta on lasteaialt võimalus saada informatsiooni või tutvuda andmetega mida teie kohta on kogutud:
 • pöörduda suulise järelpärimisega telefoni teel lasteaia direktori poole;
 • esitada kirjalik taotlue e-posti või Eesti posti teel;
 • taotleda teabenõude (Avaliku teabe seadus § 14) korras isikuandmetega dokumentide väljastamist;
 • tutvuda isikuandmeid sisaldavate dokumentidega lasteaias kohapeal.
Kui isikuandmete töötlemise nõue ei tulene seadusest, peab lasteaed isikuandmete töötlemiseks teilt saama vabal tahtel kirjaliku nõusoleku (Isikuandmete kaitse seadus § 12).
 
Hoiame ja kasutame teie isikuandmeid kui kandideerite meile tööle:
 • Meile tööle kandideerides lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ja avalikest allikatest.
 • Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me oleme tema kohta kogunud, tutvuda meie kogutud andmetega, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid.
 • Kandidaadi dokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad.
 • Kandidaatide dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata.
 • Mittevalituks osutunud kandidaatide andmed ei kuulu säilitamisele ja need hävitatakse va kandidaadi soovil säilitatavad andmed edaspidiseks. 

Registrist on võimalik leida informatsiooni isikuandmete töötlejate kohta Eesti Vabariigis, täpsemalt, millised isikuandmete töötlejad on teavitanud Andmekaitse Inspektsiooni delikaatsete isikuandmete töötlemisest ning millised isikuandmete töötlejad on määranud oma asutuses isikuandmete kaitse eest vastutavad isikud.
 
Isikuandmete kaitse seadusega saate tutvuda alloleval lingil:
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122010011 
 
Andmekaitse Inspektsiooni veebileht
 
 
LehekĂĽlge haldab:
Helje Salong, õppealajuhataja
6738778, helje.salong@kolde.edu.ee
 
Viimati muudetud 09.08.2017Timuti 24, Tallinn, tel: +372 673 8778, kolde@kolde.edu.ee