Erivajadusega laps

Õppekava on ühine kõigile lastele, kuid samas peab see arvestama iga lapse individuaalsust. Erivajadustega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid jm) või rühma tegevuskavas.

Õpetaja selgitab välja oma rühmas erivajadustega laste olemasolu laste arengut ja käitumist jälgides.

Õpetaja koostab vajadusel erivajadusega lapsele individuaaltöö plaani koostöös erispetsialistidega, et aidata teda järgi mahajäämuse osas või annab täiendavaid teadmisi ja ülesandeid andekatele lastele.

Individualsete plaanide koostamine
  • Lapse erivajaduste ilmnemisel teavitatakse lapsevanemat
  • Koostatakse indviduaalse töö plaan erivajaduste rahuldamiseks, kaasates vajadusel eriala spetsialiste
  • Plaane korrigeeritakse ja täiendatakse pidevalt lähtudes lapse arengust
  • Muutused fikseeritakse lapse arengumapis
  • Ă•ppeaasta lõpus teeb õpetaja kirjaliku kokkuvõtte lapse arengust õppeaasta jooksul
  • Vajadusel suunatakse lapsevanem erialaspetsialistide konsultatsioonile
 
 
 
 
LehekĂĽlge haldab:
Helje Salong, õppealajuhataja
6738778, helje.salong@kolde.edu.ee
 
Viimati muudetud 01.09.2020

 

 
Timuti 24, Tallinn, tel: +372 673 8778, kolde@kolde.edu.ee