Õppetöö
Õppekava aluseks on võetud koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ja koolieelse lasteasutuse seadus.
Kolde Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus:
 • lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt,
 • ĂĽmbritseva keskkonna mõistmist, eetilist käitumist ning algatusvõimet,
 • esmased tööharjumusi, kehalist aktiivsust ja arusaamu tervise hoidmise tähtsusest
 •  arenevaid mängu-, õpi-, sotsiaalseid ja enesekohaseid oskuseid.
ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED 
Õppekava koostamisel ja õppe-kasvatusprotsessi kavandamisel on arvestatud järgmisipõhimõtteid:
 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
 • lapse loovuse toetamine;
 • mängu kaudu õppimine;
 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
 • lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
 • ĂĽldõpetusliku tööviisi rakendamine;
 • kodu ja lasteasutuse koostöö;
 • eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse laste eripära: võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu, terviseseisundit jms.  Pedagoogid on laste arengu suunajad ning arengut toetava keskkonna loojad.Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. Last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima. Õppe- ja kasvatustegevuses luuakse tingimused, et arendada lapse suutlikkust:
 • kavandada oma tegevust, teha valikuid;
 • seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega;
 • kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes;
 • arutleda omandatud teadmiste ja oskuste ĂĽle;
 • hinnata oma tegevuse tulemuslikkust;
 • tunda rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ning tulla toime ebaõnnestumistega.
 
 
 
 
LehekĂĽlge haldab:
Helje Salong, õppealajuhataja
6738778, helje.salong@kolde.edu.ee
 
Viimati muudetud 01.09.2020

 


 Timuti 24, Tallinn, tel: +372 673 8778, kolde@kolde.edu.ee